sapientia.ro

Főoldal / Erasmus+ / Erasmus+ kiutazó diákok (pályázati felhívások, beszámolók) /

Pályázati felhívás: Erasmus+ hallgatói tanulmányi mobilitás a 2017/18-as tanév II. félévében

A Sapientia EMTE pályázatot hirdet hallgatók számára az Erasmus+ tanulmányi mobilitási programban való részvételre a 2017/2018-as tanév második félévében.

1. A pályázat általános célja a hallgatók nemzetközi oktatási és kulturális cseretevékenységének, azaz mobilitásának támogatása, lehetővé téve oktatási, nyelvi, szakmai és kulturális tapasztalatok megszerzését külföldi felsőoktatási intézményben az Európai Unión belül.

Jelen pályázati felhívás célja a hallgatók tanulmányi jellegű külföldi mobilitásának támogatása a 2017/2018-as tanév II. félévében, a megpályázható mobilitási időtartam egy egyetemi félév (a fogadó egyetem tanévszerkezete szerint, magába foglalva a vizsgaidőszakot is, minimum 3 és maximum 5 egymást követő hónap, ugyanabban a fogadó intézményben).

Az ösztöndíjas helyek száma nem korlátozott, a megpályázható külföldi egyetemek szabad helyeinek jegyzéke a kari Erasmus+ koordinátoroknál és itt elérhető.

2. A pályázattal elnyerhető ösztöndíj

• Az ösztöndíj folyósításának pénzneme az euró. Az ösztöndíj összege a fogadó intézmény országa és a teljesített mobilitás napok száma alapján kerül kiszámításra.

• A 2017/2018-as tanévben érvényes ösztöndíj összegek a fogadó ország szerint:

– Magyarország, Lengyelország, Szlovákia: 450 EUR/hónap;

– Dánia, Franciaország, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország: 500 EUR/hónap.

• A tanulmányi időszak kombinálható szakmai gyakorlattal, amennyiben ezt az intézményközi szerződések lehetővé teszik. A két tevékenységnek egymást követően kell lezajlania, a szakmai gyakorlat minimális periódusa 2 egymást követő hónap. A hallgatónak igazolnia kell, hogy a két tevékenységet ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény felügyelete alatt végzi el, és tudomásul veszi, hogy ebben az esetben a szakmai gyakorlat periódusára vonatkozó havi támogatási összeg megegyezik a tanulmányi időszakra vonatkozó havi ösztöndíjjal.

3. Pályázati feltételek

• Adott képzési ciklusban a hallgató összesített mobilitási időtartama nem haladhatja meg az Erasmus+ ösztöndíj-kalkulátorral számolt 12 hónapot, azaz 360 napot*a megpályázott mobilitás időtartamával együtt (beleértve a zero grant mobilitást is), ebbe beleszámít a korábban LLP-ben teljesített Erasmus mobilitási idő is.

Hogyha a hallgató párhuzamosan két szakra van beiratkozva, akkor csak az egyik szakhoz kötődő mobilitásra nyújthat be pályázatot.

Nem pályázhatnak második féléves tanulmányi mobilitás ösztöndíjra azok a hallgatók, akik a 2017/2018-as tanévben utolsó évesek.

Kiegészítő éves hallgató nem pályázhat Erasmus+ ösztöndíjra.

Nem pályázhatnak a 2017/2018-as tanévben újra beiratkozott hallgatók.

• Nem pályázhat újabb tanulmányi ösztöndíjra egy adott ciklus keretében az, aki az EMTE-től már nyert Erasmus+ mobilitást, de az előírt minimális kreditszámot nem teljesítette, vagy pedig nem teljesítette a támogatási szerződésben, illetve annak mellékleteiben vállalt kötelezettségeit.

• A pályázó olyan alapképzésben vagy mesteri képzésben részt vevő hallgató lehet, aki:

• aktív hallgatói jogviszonyban van a Sapientia EMTE-vel, vagyis a folyó tanévben beiratkozott, aktív félévre regisztrált a Neptun rendszerben és Tanulmányi szerződést kötött a szakkoordinátorral való egyeztetés szerint, valamint teljesíti a pályázat részvételi feltételeit, illetve alapképzésben részt vevő hallgatók esetében van legalább két befejezett féléve;

• román állampolgár vagy Romániában érvényes letelepedési, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik;

• legalább középfokú nyelvtudással rendelkezik abból a nyelvből, amelyen az oktatás folyik a fogadó intézményben, és ezt igazolni is tudja (amennyiben az oktatás nyelve nem a magyar);

• a tervezett külföldi képzési program beilleszkedik a tantervébe (évet halasztani Erasmus+ ösztöndíj miatt nem lehet);

• vállalja, hogy szükség esetén elvégzi a nyelvi kompetenciák felmérésére szolgáló OLS online teszteket (kiutazás előtt és a mobilitás után egyaránt), és az online nyelvtanfolyamot;

• nyilatkozza, hogy ismeri és elfogadja a Sapientia EMTE Erasmus+ hallgatói mobilitás szabályzatát, amely elérhető a karok honlapjainak Erasmus+ oldalain, valamint az egyetem honlapján ezen a helyen;

• eleget tesz a kari Erasmus Bizottság által meghatározott egyéb pályázati követelményeknek.

• A kari Erasmus Bizottság pozitív döntése nem jelenti automatikusan az ösztöndíj folyósítását, ahhoz a támogatási szerződés megkötése szükséges. A mobilitás lebonyolítása a támogatási szerződés megkötésének pillanatában érvényes hallgatói Erasmus+ szabályzat szerint fog történni. Nem köthető támogatási szerződés olyan hallgatóval, aki nem teljesítette a tervezett kiutazása előtti teljes tanulmányi időszakra vonatkozó minimális kötelezettségeit (kreditszámot). Ha a támogatási szerződés megkötése után, annak érvényességi idején belül megszűnik a hallgatói jogviszony, akkor a támogatási szerződés érvényét veszíti.

• A hallgató jogosult a mobilitás időtartama alatt mindazon anyagi juttatásokra, amelyek korábbi tanulmányi eredményei alapján vagy egyéb jogcímen az EMTE részéről megilletik (pl. tanulmányi ösztöndíj, szociális ösztöndíj), ugyanakkor köteles minden, a Sapientia EMTE-vel szembeni pénzügyi és egyéb tartozását (tandíj, egyéb adminisztratív díjak, könyvtári kölcsönzés stb.) kiutazása előtt rendezni.

• Azon partneregyetemeken megvalósuló tanulmányi mobilitásra lehet pályázni, amelyekkel a hallgató szakja szerinti tudományterületre vonatkozóan egyetemünknek van intézményközi (bilaterális) megállapodása. A második félévre vonatkozó szabad helyek jegyzéke a kari Erasmus+ koordinátoroknál és itt érhető el.

4. A pályázat kötelező és opcionális dokumentumai:

1. Pályázati űrlap (Fişa candidatului). A formanyomtatvány letölthető innen, elektronikusan kitöltve, aláírva kell benyújtani. Kizárólag ez a pályázati űrlap használható.

2. Erasmus+ mobilitás nyilatkozat (Declaraţie mobilitate Erasmus+). A formanyomtatványok letölthetők innen, mindkét nyelven kitöltve, aláírva kell benyújtani.

3. Ajánlólevél a szakkoordinátortól.

4. Érvényes személyi igazolvány másolata; nem román állampolgárok esetén szükséges az érvényes tartózkodási/letelepedési engedély másolata is.

5. Curriculum Vitae – Europass formátumban, olyan nyelven megszerkesztve, amelyen a hallgató külföldi tanulmányait folytatni fogja (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae).

6. Motivációs levél – max. 2000 leütés, olyan nyelven, amelyen a hallgató külföldi tanulmányait folytatni fogja.

7. Nyelvtudás igazolása abból a nyelvből, amelyen a hallgató külföldi tanulmányait folytatni fogja (kivéve, hogyha a fogadó intézményben az oktatás nyelve a magyar).

8. opcionális: Egyetemi tudományos tevékenységre vonatkozó dokumentumok másolata: pl. TDK-n vagy más tanulmányi versenyen való részvétel igazolása; publikációk esetében a publikáció első és utolsó oldalának, valamint a megjelenés helyéül szolgáló folyóirat, kötet első oldalának másolata; más szakmai tevékenységről szóló igazolás, oklevélmásolat.

9. opcionális: Társadalmi tevékenységet igazoló dokumentumok másolata: pl. önkéntesség, Erasmus tevékenységek szervezésében való részvétel, az egyetem érdekében végzett munka stb.

A pályázathoz az összes nem opcionálisnak jelölt dokumentum benyújtása kötelező.

A pályázati dossziét egy példányban, papír alapon, minden aláírással ellátva kell benyújtani a kar Erasmus+ koordinátorának.

A pályázati anyag beküldhető elektronikusan is akkor, hogyha a pályázó valamilyen ösztöndíjjal az EMTE tudtával és beleegyezésével külföldön tartózkodik a teljes pályázási periódusban. Ebben az esetben is az iratoknak tartalmazniuk kell az előírt aláírásokat, és a dossziét beszkennelve, .pdf formátumban kell beküldeni. Hazaérkezés után a pályázónak a pályázati űrlapot és a nyilatkozatokat eredeti aláírással is el kell látnia. 

Hiányos pályázat nem vehető figyelembe. Aláírás hiánya, adatok hiánya, beadási határidő elmulasztása kizáró ok lehet. Az iratok pótlására a pályázati határidő lejártáig van lehetőség.

A pályázat meghirdetésével egyidejűleg a karok közzéteszik a kari honlapokon és hirdetőtáblákon a következő információkat: a megpályázható helyek szakterületenként (az intézményközi szerződések függvényében), a pályázat további kari feltételei (pl. szóbeli meghallgatás kiírása), bírálati szempontrendszer, a kari Erasmus Bizottság személyi összetétele.

Túljelentkezés esetén hátrányban lesz az a hallgató, aki az állandó lakhelye szerinti országban szeretné végrehajtani mobilitását. Elutasításra kerül annak a pályázata, aki az aktuális tanulmányi ciklusában végrehajtott korábbi Erasmus+ tanulmányi mobilitása(i) alatt a fogadó intézményben nem teljesített egy egyetemi félévben minimálisan 15 ECTS értékű tárgyat az elismert kötelező, opcionális és fakultatív tárgyakból itthoni kreditértékben.

 

A pályázat benyújtható 2017. szeptember 25. hétfőtől, 2017. október 9. hétfő déli 12:00 óráig.

Jelentkezni a kari Erasmus+ koordinátoroknál lehet a fogadóórák alatt:

• Csíkszeredai Kar: Bors Hortenzia

• Kolozsvári Kar: Gál-Lázár Hajnalka

• Marosvásárhelyi Kar: Kilyén Borbála

 

Kolozsvár, 2017. szeptember 20.*Az Erasmus+ programon belül minden hónap egységesen 30 naposnak számít.

Eseménynaptár

2021. április

KeSzCsSzVa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930