sapientia.ro

Főoldal / Erasmus+ / Erasmus+ kiutazó diákok (pályázati felhívások, beszámolók) /

Pályázati felhívás: Erasmus+ hallgatói mobilitási program, szakmai gyakorlat (2019 nyara) és tanulmányi mobilitás (2019/20-as tanév)

A Sapientia EMTE pályázatot hirdet hallgatók számára Erasmus+ szakmai gyakorlat mobilitási programban való részvételre 2019 nyarán, és tanulmányi mobilitási programban való részvételre a 2019/2020-as tanévben.

1. A pályázat általános célja a hallgatók nemzetközi mobilitásának támogatása, lehetővé téve oktatási, nyelvi, szakmai és kulturális tapasztalatok megszerzését külföldi felsőoktatási vagy egyéb intézményben az Erasmus+ programországokon belül.

Jelen pályázati felhívás célja az alábbi tevékenységek támogatása:

• Hallgatók szakmai gyakorlat célú mobilitása 2019 nyarán (időtartama minimum 2 hónap, maximum 4 hónap). A mobilitásnak le kell zárulnia 2019. szeptember 13-ig, végzett hallgatók esetén 2020. január 31-ig. A megpályázható helyek száma egyetemi szinten 65. A helyek karonkénti leosztásáról a Vezetőtanács később dönt.

• Hallgatók tanulmányi célú mobilitása a 2019/2020-as tanévben (időtartama egy egyetemi félév, a fogadó egyetem tanévszerkezete szerint, magába foglalva a vizsgaidőszakot is, minimum 3 és maximum 5 egymást követő hónap, ugyanabban a fogadó intézményben), kombinálható szakmai gyakorlattal. A helyek száma nem korlátozott.

2. A pályázattal elnyerhető ösztöndíj

Az ösztöndíj folyósításának pénzneme az euró. Az ösztöndíj összege a mobilitás típusa, a fogadó intézmény országa és a teljesített mobilitás napok száma alapján kerül kiszámításra. A kiutazáskor kapott előleg mértéke a teljes grant 80%-a, kivételt képeznek a szakmai gyakorlatra kiutazó végzettek, akik 50% előleget kapnak; a maradék összeg elszámolás után kerül utalásra.

A 2019/2020-as tanévben elnyerhető ösztöndíj összegek a fogadó ország szerint, tanulmányi vagy kombinált mobilitás esetén:

– Magyarország, Lengyelország, Szlovákia: 470 EUR/hónap;

– Dánia, Franciaország, Németország, Olaszország, Spanyolország: 520 EUR/hónap.

Szakmai gyakorlat mobilitás esetén a fenti összegek havi 200 euróval nagyobbak.

3. Általános pályázati feltételek

• Alapképzésben és mesteri képzésben részt vevő hallgatóink pályázhatnak, kizárólag azon a képzési cikluson belül megvalósuló mobilitásra lehet pályázni, amelyre a hallgató a pályázás pillanatában be van iratkozva.

Hogyha a hallgató párhuzamosan két szakra van beiratkozva, mindkét szakhoz kötődően pályázhat, de csak az egyiken nyerhet el mobilitási támogatást.

Kiegészítő éves hallgató nem pályázhat Erasmus+ ösztöndíjra.

A pályázó olyan alapképzésben vagy mesteri képzésben részt vevő hallgató lehet, aki:

• aktív hallgatói jogviszonyban van a Sapientia EMTE-vel, vagyis a folyó tanévben beiratkozott, aktív félévre regisztrált a Neptun rendszerben és Tanulmányi szerződést kötött a szakkoordinátorral való egyeztetés szerint, és teljesíti a pályázat speciális részvételi feltételeit;

• román állampolgár vagy Romániában érvényes letelepedési, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik;

• legalább középfokú nyelvtudással rendelkezik abból a nyelvből, amelyen a tevékenység folyik a fogadó intézményben, és ezt igazolni is tudja (amennyiben nem a magyar a képzés nyelve);

• a tervezett külföldi szakmai/tanulmányi program beilleszkedik a tantervébe (évet halasztani Erasmus+ ösztöndíj miatt nem lehet);

• vállalja, hogy szükség esetén elvégzi a nyelvi kompetencia felmérésére szolgáló OLS online teszteket (kiutazás előtt és a mobilitás után egyaránt), és az online nyelvtanfolyamot;

• nyilatkozza, hogy ismeri és elfogadja a Sapientia EMTE Erasmus+ hallgatói mobilitás szabályzatát, amely elérhetőa karok honlapjainak Erasmus+ oldalain, valamint az egyetem honlapján ezen a helyen;

• eleget tesz a kari Erasmus bizottság által meghatározott egyéb pályázati követelményeknek.

Adott képzési ciklusban a hallgató összesített mobilitási időtartama nem haladhatja meg az Erasmus+ ösztöndíj-kalkulátorral számolt 12 hónapot, azaz 360 napot* a megpályázott mobilitás időtartamával együtt (beleértve a zero grant-os periódusokat is), ebbe beleszámít a korábban LLP-ben teljesített Erasmus mobilitási idő is.

A kari Erasmus Bizottság pozitív döntése nem jelenti automatikusan az ösztöndíj folyósítását, ahhoz a támogatási szerződés megkötése szükséges. A mobilitás lebonyolítása a támogatási szerződés megkötésének pillanatában érvényes hallgatói Erasmus+ szabályzat szerint fog történni. Nem köthető támogatási szerződés olyan hallgatóval, aki a tervezett kiutazását megelőző két félévben nem teljesített legalább 20-20 kreditet a kötelező és kötelezően választandó tárgyakból. Ha a pályázást követően vagy a támogatási szerződés megkötése után, annak érvényességi idején belül megszűnik a hallgatói jogviszony, akkor a pályázat, illetve a támogatási szerződés érvényét veszíti (kivéve a végzettek nyári szakmai gyakorlat mobilitás szerződését).

Az a hallgató, akinek kiutazását a kari Erasmus Bizottság támogatja, de ösztöndíjas helyet nem kap, önfinanszírozó státust vehet igénybe, azaz zero granttal utazhat ki mobilitásra, amennyiben az intézményközi szerződések által rögzített tanulmányi mobilitás helyek és a fogadó intézmények által biztosított szakmai gyakorlat helyek ezt lehetővé teszik, és amennyiben vállalni tudja, hogy saját maga biztosítja az utazás és a kint tartózkodás költségeit.

3.1 Erasmus+ szakmai gyakorlat (SMP) mobilitás pályázat speciális részvételi feltételei

A megpályázható helyek száma összesen 65. A helyek karonkénti leosztásáról a Vezetőtanács a pályázás lezárulása után dönt.

Végzett hallgatók nyári szakmai gyakorlat mobilitása kizárólag az államvizsga dolgozat/mesteri disszertáció sikeres megvédése után kezdődhet. Az a végzett hallgató, aki Erasmus+ szakmai gyakorlatát a végzést követően akarja teljesíteni, de nem tesz sikeres államvizsgát/disszertáció vizsgát az adott szak első záróvizsga időszakában (június/július), elveszíti a megnyert Erasmus+ szakmai gyakorlat ösztöndíjhoz való jogát a vizsgaeredmények kifüggesztésének pillanatában.

• Végzett hallgató nyári szakmai gyakorlat mobilitásra történő kiutazáskor az ösztöndíja összegének 50%-át kapja meg, a fennmaradó összeg elszámolás után kerül átutalásra.

• A szakmai gyakorlat célú mobilitásnak alapképzésben részt vevő hallgatók esetén 2019. június 17. és 2019. szeptember 13. között kell megvalósulnia, végzett hallgatók esetén a megvalósítás periódusa 2019. július 8. – 2020. január 31. A mobilitás időtartama minimum 2 egymást követő hónap ugyanazon fogadó intézményben, a fogadó intézmény kifejezett kérésére lehet maximum 4 hónap.

• A szakmai gyakorlat olyan intézményekben hajtható végre, amelyekben a hallgató a szakjához kötődő feladatokat láthat el, de nem támogatható az EU intézményeiben megvalósuló szakmai gyakorlat (teljes lista: http://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en). Adott szakmai gyakorlatnak egyetlen intézmény keretén belül kell teljesülnie, egy adott SMP mobilitásnak nem lehet több fogadó intézménye, és a gyakorlat nem teljesíthető Romániában, még részlegesen sem.

• Intézményközi szerződéseink alapján szakmai gyakorlatra hallgatókat fogadó felsőoktatási intézmények karonkénti listája a kari koordinátoroknál és itt található, a fogadó intézmény kereséséhez segítséget nyújtó weboldalak javasolt listája itt érhető el.

Az Erasmus+ szakmai gyakorlat mobilitás ösztöndíjat nyert hallgatóknak 2019. május 13-ig kell bemutatniuk a szakmai gyakorlatra őket fogadó cég/intézmény szándéknyilatkozatát (Letter of Intent), ellenkező esetben elveszítik a megnyert ösztöndíjat, és a helyükbe azon pótlistán lévő hallgatók léphetnek, a pontozás sorrendjében, akik 2019. június 28-ig szándéknyilatkozatot hoznak a fogadó cégtől.

3.2 Az Erasmus+ tanulmányi célú (SMS) vagy kombinált mobilitás pályázat speciális részvételi feltételei

• Azon partneregyetemeken megvalósuló tanulmányi mobilitásra lehet pályázni, amelyekkel a hallgató szakja szerinti tudományterületre vonatkozóan egyetemünknek van intézményközi megállapodása. Ezek jegyzéke a kari Erasmus+ koordinátornál és itt érhető el.

• A tanulmányi időszak kiegészíthető szakmai gyakorlattal, amennyiben ezt az intézményközi szerződések lehetővé teszik. A kombinált mobilitás periódusa ugyancsak egy egyetemi félév a fogadó egyetem tanévszerkezete szerint, maximum 5 hónap. A hallgatónak igazolnia kell, hogy a két tevékenységet ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény felügyelete alatt végzi el. A kombinált mobilitás teljes periódusára vonatkozóan a havi támogatási összeg megegyezik a havi tanulmányi ösztöndíjjal.

Nem pályázhatnak második féléves tanulmányi mobilitás ösztöndíjra azok a hallgatók, akik a 2019/2020-as tanévben végzősök lesznek.

Alapképzésben részt vevő hallgatók esetében a pályázónak kiutazáskor legalább két befejezett félévvel kell rendelkeznie, és félévente legalább 20-20 kreditet teljesített a kötelező és kötelezően választandó tárgyakból azon a szakon, amelyhez kötődően mobilitást fog teljesíteni.

4. A pályázathoz csatolandó kötelező és opcionális dokumentumok:

1. Pályázati űrlap (Fişa candidatului). A szakmai gyakorlat pályázati űrlap innen tölthető le, a tanulmányi mobilitás pályázati űrlap innen tölthető le. Kitöltve, papír alapon, aláírva kell benyújtani. Kizárólag ezek az űrlapok nyújthatók be.

2. Nyilatkozat Erasmus+ mobilitásról (Declaraţie mobilitate Erasmus+). A formanyomtatványok letölthetők innen, mindkét nyelven kitöltve, papír alapon, aláírva kell benyújtani.

3. Érvényes személyi igazolvány másolata, nem román állampolgárok esetén szükséges az érvényes tartózkodási vagy letelepedési engedély másolata is (Certificat de inregistrare).

4. Curriculum Vitae – Europass formátumban, olyan nyelven megszerkesztve, amelyen a hallgató külföldi tanulmányait folytatni fogja (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae).

5. Motivációs levél – max. 2000 leütés, olyan nyelven, amelyen a hallgató külföldi tanulmányait folytatni fogja.

6. Nyelvtudás igazolása abból a nyelvből, amelyen a hallgató külföldi tanulmányait folytatni fogja (kivéve hogyha a fogadó intézményben az oktatás nyelve a magyar).

7. opcionális: Egyetemi tudományos tevékenységre vonatkozó iratok, pl. TDK-n vagy más versenyen való részvétel igazolása; publikációk esetében a publikáció első és utolsó oldalának, valamint a megjelenés helyéül szolgáló folyóirat/kötet első oldalának másolata; más szakmai tevékenységről szóló igazolás, oklevélmásolat.

8. opcionális: Társadalmi tevékenységről igazolás: pl. önkéntesség, Erasmus tevékenységek szervezésében való részvétel, az egyetem érdekében végzett munka stb.

A pályázathoz az összes nem opcionálisnak jelölt dokumentum benyújtása kötelező. A pályázat az illetékes szakkoordinátor ellenjegyzésével nyújtható be.

A pályázatokat nyomtatott formában, egy példányban, minden aláírással ellátva kell benyújtani a kar Erasmus+ koordinátorának.

A pályázati anyag beküldhető elektronikusan is akkor, hogyha a pályázó valamilyen ösztöndíjjal az EMTE tudtával és beleegyezésével külföldön tartózkodik a teljes pályázási periódusban. Ebben az esetben is az iratoknak tartalmazniuk kell az előírt aláírásokat, és a dossziét beszkennelve, pdf formátumban kell beküldeni.

Ugyanazon hallgató pályázhat mindkét típusú mobilitásra.

Hiányos pályázat nem vehető figyelembe. Aláírás hiánya, adatok hiánya, beadási határidő elmulasztása kizáró ok lehet. Az iratok pótlására a pályázati határidő lejártáig van lehetőség.

A pályázat meghirdetésével egyidejűleg a karok közzéteszik a kari honlapokon és hirdetőtáblákon a következő információkat: a megpályázható helyek szakterületenként (az intézményközi szerződések függvényében), a pályázat további kari feltételei (pl. szóbeli meghallgatás kiírása), bírálati szempontrendszer, a kari Erasmus Bizottság személyi összetétele.

Túljelentkezés esetén hátrányban lesz az a hallgató, aki az állandó lakhelye szerinti országban szeretné végrehajtani mobilitását.

Jelentkezési határidő: 2019. március 20. szerda, déli 12:00 óra.

Jelentkezni a kari Erasmus+ koordinátoroknál lehet a fogadóórák alatt:

• Csíkszeredai Kar: Bors Hortenzia

• Kolozsvári Kar: Sulyok Kármen

• Marosvásárhelyi Kar: Keresztes Zsófia.

 

Kolozsvár, 2019. február 27.*Az Erasmus+ programon belül minden hónap egységesen 30 naposnak számít.

Eseménynaptár

2021. április

KeSzCsSzVa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930