sapientia.ro

Főoldal / Erasmus+ / Erasmus+ kiutazó diákok (pályázati felhívások, beszámolók) /

Erasmus+ hallgatói pályázati felhívás: tanulmányi mobilitás – 2016/2017-es tanév, szakmai gyakorlat mobilitás – 2016. nyár

A Sapientia EMTE pályázatot hirdet hallgatók számára Erasmus+ tanulmányi mobilitási programban való részvételre a 2016/2017-os tanévben és szakmai gyakorlat mobilitási programban való részvételre 2016 nyarán.

1. A pályázat célja: a hallgatók nemzetközi oktatási és kulturális cseretevékenységének támogatása, lehetővé téve oktatási, nyelvi, szakmai és kulturális tapasztalatok megszerzését egy másik programországbeli felsőoktatási vagy egyéb intézményben.

Támogatott tevékenységek:

· hallgatók tanulmányi célú mobilitása a 2016/2017-es tanévben (időtartama egy egyetemi félév, minimum 3 hónap, maximum 5 hónap);

· hallgatók szakmai gyakorlat célú mobilitása 2016 nyarán (időtartama minimum 2 hónap, maximum 3 hónap, a mobilitásnak le kell zárulnia 2016. szeptember 16-ig, végzős hallgatók esetén 2016. október 30-ig).

2. A pályázattal elnyerhető ösztöndíj

· Az ösztöndíj folyósításának pénzneme az euró. Az ösztöndíj összege a mobilitás típusa, a fogadó intézmény országa és a teljesített mobilitás napok száma alapján kerül kiszámításra.

· A 2016/2017-es tanévben elnyerhető ösztöndíj összegek a fogadó ország szerint:

- Magyarország, Lengyelország, Szlovákia: 450 EUR/hónap;

- Dánia, Franciaország, Németország, Olaszország, Spanyolország, Törökország: 500 EUR/hónap.

· Szakmai gyakorlat mobilitás esetén a fenti összegek havi 200 euróval növekednek.

· A tanulmányi időszak kombinálható szakmai gyakorlattal, amennyiben ezt az intézményközi szerződések lehetővé teszik. A két tevékenységnek egymást követően kell lezajlania. A hallgatónak igazolnia kell, hogy a két tevékenységet ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény felügyelete alatt végzi el, és tudomásul veszi, hogy a szakmai gyakorlat periódusára vonatkozó havi támogatási összeg megegyezik a tanulmányi időszakra vonatkozó havi ösztöndíjjal.

3. Pályázati feltételek

· Adott képzési ciklusban a hallgató összesített mobilitási időtartama nem haladhatja meg a 12 hónapot a megpályázott mobilitás időtartamával együtt (beleértve a zero grant mobilitást is), ebbe beleszámít a korábban LLP-ben teljesített Erasmus mobilitási idő is.

· Csak azon a képzési cikluson belül megvalósuló mobilitásra lehet pályázni, amelyre a hallgató a pályázás pillanatában be van iratkozva.

· A kari Erasmus Bizottság pozitív döntése nem jelenti automatikusan az ösztöndíj folyósítását, ahhoz a támogatási szerződés megkötése szükséges. Nem köthető támogatási szerződés olyan hallgatóval, aki nem teljesítette a tervezett kiutazása előtti teljes tanulmányi időszakra vonatkozó minimális kötelezettségeit (kreditszámot). Ha a támogatási szerződés megkötése után, annak érvényességi idején belül megszűnik a hallgatói jogviszony, akkor a támogatási szerződés érvényét veszíti (kivéve a végzősök nyári szakmai gyakorlat mobilitás szerződését). Ugyanakkor az ösztöndíj folyósításának alapfeltétele az, hogy a szükséges pénzügyi keretet az Európai Bizottság az Erasmus+ program romániai lebonyolítója révén az Egyetem számára megítélje és átutalja.

· Az a hallgató, akinek kiutazását a kari Erasmus Bizottság támogatja, de ösztöndíjas helyet nem kap, önfinanszírozó státust vehet igénybe, azaz zero granttal utazhat ki mobilitásra, amennyiben az intézményközi szerződések által rögzített tanulmányi mobilitás helyek és a fogadó intézmények által biztosított szakmai gyakorlat helyek ezt lehetővé teszik, és amennyiben vállalni tudja, hogy saját maga biztosítja az utazás és a kint tartózkodás költségeit.

· A hallgató jogosult a mobilitás időtartama alatt mindazon anyagi juttatásokra, amelyek korábbi tanulmányi eredményei alapján vagy egyéb jogcímen megilletik (pl. tanulmányi ösztöndíj, szociális ösztöndíj), ugyanakkor köteles minden, az intézménnyel szembeni pénzügyi és egyéb tartozását (tandíj, egyéb adminisztratív díjak, könyvtári kölcsönzés stb.) kiutazása előtt rendezni.

· Kiegészítő éves hallgató nem pályázhat Erasmus+ ösztöndíjra.

3.1 Az Erasmus+ tanulmányi célú mobilitás pályázat részvételi feltételei

· Azokra a partneregyetemekre lehet pályázni, amelyekkel a hallgató szakja szerinti szakterületre vonatkozóan van egyetemünknek intézményközi (bilaterális) megállapodása (ezek jegyzéke a kari honlapokon, illetve a kari Erasmus koordinátornál elérhető).

· Nem pályázhatnak második féléves tanulmányi mobilitás ösztöndíjra azok a hallgatók, akik a 2016/2017-es tanévben végzősök lesznek.

· A pályázó olyan alapképzésben vagy mesteri képzésben részt vevő hallgató lehet, aki:

· aktív hallgatói jogviszonyban van a Sapientia EMTE-vel, vagyis a folyó tanévben beiratkozott, aktív félévre regisztrált a Neptun rendszerben és Tanulmányi szerződést kötött a szakkoordinátorral való egyeztetés szerint, teljesíti a pályázat benyújtási feltételeit, és alapképzésben részt vevő hallgatók esetében kiutazáskor lesz legalább két befejezett féléve;

· román állampolgár vagy Romániában érvényes letelepedési, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik;

· legalább középfokú nyelvtudással rendelkezik abból a nyelvből, amelyen az oktatás folyik a fogadó intézményben, és ezt igazolni is tudja (amennyiben nem a magyar az oktatás nyelve);

· a tervezett külföldi képzési program beilleszkedik a tantervébe (évet halasztani Erasmus+ ösztöndíj miatt nem lehet);

· vállalja, hogy szükség esetén elvégzi a nyelvi kompetenciák felmérésére szolgáló OLS online teszteket (kiutazás előtt és a mobilitás után egyaránt), és az online nyelvtanfolyamot;

· eleget tesz a kari Erasmus Bizottság által meghatározott egyéb pályázati követelményeknek.

3.2 Erasmus+ szakmai gyakorlat mobilitás pályázat részvételi feltételei

· A szakmai gyakorlat célú mobilitásnak alapképzésben részt vevő hallgatók esetén 2016. június 1.[*] és 2016. szeptember 16. között kell megvalósulnia, végzős hallgatók esetén a megvalósítás periódusa 2016. június 1.* – 2016. október 30. A mobilitás időtartama minimum 2 hónap, a fogadó intézmény kifejezett kérésére lehet maximum 3 hónap.

· A szakmai gyakorlat olyan intézményekben hajtható végre, amelyekben a hallgató szakjához kötődő feladatokat láthat el.

· Pályázatot nyújthat be az a hallgató is, aki a 2015/2016-os tanévre meghirdetett Erasmus+ szakmai gyakorlat mobilitás pályázaton kerethiány miatt pótlistás/önfinanszírozó státust kapott, azaz jelenleg nincs számára biztosítva ösztöndíj nyári szakmai gyakorlatra. Az ilyen hallgató nem részesülhet ösztöndíjban jelen pályázati kiírás keretében, hogyha időközben a 2015/2016-os tanévre benyújtott szakmai gyakorlat pályázata ösztöndíjas státust kap.

· A pályázó olyan alapképzésben vagy mesteri képzésben részt vevő hallgató lehet, aki:

· aktív hallgatói jogviszonyban van a Sapientia EMTE-vel, vagyis a folyó tanévben beiratkozott, aktív félévre regisztrált a Neptun rendszerben, és Tanulmányi szerződést kötött, a szakkoordinátorral való egyeztetés szerint;

· kiutazáskor lesz legalább két befejezett féléve;

· román állampolgár vagy Romániában érvényes letelepedési, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik;

· legalább középfokú nyelvtudással rendelkezik abból a nyelvből, amelyen a tevékenység folyik a fogadó intézményben, és ezt igazolni is tudja (amennyiben nem a magyar a képzés nyelve);

· a tervezett külföldi szakmai program beilleszkedik a tantervébe (évet halasztani Erasmus+ ösztöndíj miatt nem lehet);

· vállalja, hogy szükség esetén elvégzi a nyelvi kompetencia felmérésére szolgáló OLS online teszteket (kiutazás előtt és a mobilitás után egyaránt), és az online nyelvtanfolyamot;

· eleget tesz a kari Erasmus bizottság által meghatározott egyéb pályázati követelményeknek.

3.3 A pályázathoz csatolandó kötelező és opcionális dokumentumok:

· Pályázati űrlap (Fişa candidatului). A formanyomtatvány letölthető innen, elektronikusan kitöltve, papír alapon, aláírva kell benyújtani. A tanulmányi mobilitáshoz választható felsőoktatási intézmények listája a kari honlapon és a kari Erasmus koordinátornál található.

· Erasmus+ mobilitás nyilatkozat (Declaraţie mobilitate Erasmus+). A formanyomtatványok letölthetők innen, mindkét nyelven kitöltve, papír alapon, aláírva kell benyújtani.

· Szakkoordinátori ajánlás.

· Érvényes személyi igazolvány másolata.

· Curriculum Vitae – Europass formátumban, olyan nyelven megszerkesztve, amelyen a hallgató külföldi tanulmányait folytatni fogja (https://europass.cedefop.europa.eu/en/home).

· Motivációs levél – max. 2000 leütés, olyan nyelven, amelyen a hallgató külföldi tanulmányait folytatni fogja.

· Nyelvtudás igazolása abból a nyelvből, amelyen a hallgató külföldi tanulmányait folytatni fogja (kivéve hogyha a fogadó intézményben az oktatás nyelve a magyar).

· opcionális: Tudományos tevékenységre vonatkozó iratok, pl. TDK-n vagy más versenyen való részvétel igazolása; publikációk esetében a publikáció első és utolsó oldalának, valamint a megjelenés helyéül szolgáló folyóirat, kötet első oldalának másolata; más szakmai tevékenységről szóló igazolás, oklevélmásolat.

·opcionális: Társadalmi tevékenységről igazolás: pl. önkéntesség, Erasmus tevékenységek szervezésében való részvétel, az egyetem érdekében végzett munka stb.

A pályázathoz az összes nem opcionálisnak jelölt dokumentum benyújtása kötelező.

A pályázati anyagot nyomtatott formában, egy példányban kell benyújtani a kar Erasmus koordinátorának. Hiányos pályázat nem vehető figyelembe. Aláírás hiánya, adatok hiánya, beadási határidő elmulasztása kizáró ok lehet. Az iratok pótlására a pályázati határidő lejártáig van lehetőség.

A pályázat meghirdetésével egyidejűleg a karok közzéteszik a kari honlapokon és hirdetőtáblákon a következő információkat: a megpályázható helyek szakterületenként (az intézményközi szerződések függvényében), a pályázat további kari feltételei (pl. szóbeli meghallgatás kiírása), bírálati szempontrendszer, a kari Erasmus Bizottság személyi összetétele.

Jelentkezési határidő: 2016. április 12. kedd, déli 12:00 óra.

Jelentkezni a kari Erasmus koordinátoroknál lehet:

·         Csíkszeredai Kar – gazdasági és humántudományi szakok: Bors Hortenzia

·         Csíkszeredai Kar – mérnöki és társadalomtudományi szakok: Burista Cecília

·         Kolozsvári Kar: Albert Katalin

·         Marosvásárhelyi Kar: Szabadi Szidónia

 

Kolozsvár, 2016. március 14.[*] Amennyiben a Sapientie EMTE-nek az Erasmus+ program romániai lebonyolítójával kötött szerződése eszerint fogja meghatározni a támogatott periódus kezdetét.

Eseménynaptár

2020. október

KeSzCsSzVa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031