sapientia.ro

Főoldal / Hírek /

Köztes terek / Spaţii intermediare / Spaces In Between ‒ Nemzetközi konferencia 2019

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Kara, Humántudományok Tanszékének Kultúraközi Kölcsönhatások Kutatóközpontja háromnyelvű konferenciát szervez Köztes terek/Spaţii intermediare/ Spaces In Between címmel, az egyetem csíkszeredai helyszínén, 2019. április 26-27. között.

Jelentkezési határidő: 2019. január 31.

Az utóbbi évtizedekben, különösen az ezredforduló óta egyre inkább körvonalazódnak a társadalom- és kultúratudományok ágazatai közötti átjárások. A Humántudományok Tanszék Kultúraközi Kölcsönhatások Kutatóközpontja által szervezett konferenciasorozat célkitűzése, hogy feltérképezze az ezen kapcsolatokat lehetővé tevő fogalmakat, nézeteket, és próbára tegye ezek hasznosíthatóságát nemcsak a kulturális tanulmányok keretében, az interkulturalitás témakörében, hanem számos más területen is (irodalomtörténet, irodalomelmélet, fordítástudomány, alkalmazott nyelvészet, diskurzusanalízis, pragmatika, szövegnyelvészet, film- és médiatudomány).

A 2019. április 26‒27-ére tervezett konferencia a kutatóközpont által szervezett korábbi konferencia központi témáját ‒ határátlépések ‒ viszi tovább, ezúttal a köztes terekre összpontosítva. A közöttiség ontológiailag meghatározó tapasztalata igen változatos módon reflektálódik, és különféle alakzatai figyelhetők meg számos kortárs irodalmi, nyelvi, társadalmi és mediális jelenségben. A jelen globális és digitális kultúrájában végbemenő folyamatok tükrében a köztesség gondolata nem a bináris logikát erősíti, a pólusokat nem szétválasztottságukban tételezi, hanem elsősorban átjárásokat, átfedéseket, kereszteződési és találkozási pontokat, egyidejűségeket, konvergenciákat feltételez.

A dichotomikus gondolkodás korlátaival szemben Andrei Pleşu térközről beszél: „a hit tere, az ég és a föld lehetséges találkozásának a tere éppen ez a térköz. Ebben mozognak az angyalok, fel és le járkálva, mint Jákob létráján” (Angyalok, Koinónia, 2007). Az interkulturalitás vonatkozásában a köztes tér tapasztalata nem a saját és a más szembeállításában, hanem éppen a sajátban a más, a másban a saját felismerése révén nyilvánul meg. A posztkolonializmus kontextusában a harmadik tér (Homi Bhabha) azt a teret jelenti, ahol a koloniális szembenállások viszonyrendszere átrendeződik, a jelentések és minőségek kétértelművé válnak, a hibridizációformái olyan megosztott szociokulturális tereket eredményeznek, amelyekben árnyalódnak az együttélés és közvetítés lehetőségei.

A társadalmi identitásképzés viszonylagossága és pluralitása, a köztesség alakzatai irodalmi művekben, a nyelvi kontaktus módozatai, valamint a médiumok szimbiózisa azt tanúsítják, hogy a köztesség a kultúra alaptapasztalata, amely sokrétű, komplex rendszereket és mintázatokat hoz létre a saját és a más(ik), az élet és művészet, a valóság és fikció/virtualitás köztes tereiben. Konferenciánk fórumot teremt mindezen jelenségek vizsgálatával kapcsolatos reflexiók, dilemmák, esetelemzések, értékelő összegzések és új irányok megvitatására.

Szeretettel várjuk jelentkezését!

 

Javasolt témák (más, ezekhez kapcsolódó javaslatokat is elfogadunk):

 • átmenetek, áttűnések, a kultúrák közötti átjárhatóság kérdései;
 • az identitásképzés folyamatai, peremkultúrák, kisebbségi identitás;
 • a köztesség alakzatai a kortárs irodalomban;
 • befogadás, megértés, dialogikus köztesség;
 • metaleptikus határátlépések fikció és realitás között;
 • a magas irodalom és populáris irodalom köztes terei;
 • köztes térkonfigurációk: határterületek, heterotópiák, nem-helyek;
 • a történelem, a történelmi emlékezet köztes terei;
 • kultúra és természet közötti átjárások, ökokritika;
 • műfaji köztességek, hibriditás, heterogenitás;
 • a nyelvi és kulturális közvetítés problémái;
 • köztes terek nyelvi dimenziói;
 • transzlingválás, transzlingváló kommunikáció;
 • kétnyelvűség, többnyelvűség és nyelvhasználati terek;
 • virtuális/digitális textualitás;
 • nyelvhasználati szokások és nyelvváltozatok;
 • nyelvi kódváltás, hibrid nyelvhasználat;
 • művészetközi kapcsolatok, intermedialitás, multimedialitás, mediális köztességek.

A konferencia tudományos bizottsága

 • BENCE Erika, egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Szerbia
 • Tuomo LAHDELMA, egyetemi tanár, Jyväskyläi Egyetem, Finnország
 • Mircea MARTIN, egyetemi tanár, a Romániai Összehasonlító Irodalmi Társaság (ALGCR) elnöke, Románia
 • VANČO Ildikó, egyetemi docens, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Szlovákia
 • Ina VISHOGRADSKA, egyetemi docens, Szófiai Ohridi Szent KelemenEgyetem, Bulgária

Plenáris előadók

CAIUS DOBRESCU, egyetemi tanár a Bukaresti Egyetem Filológia Karán, író, esszéíró és irodalomkritikus. Legfontosabb kutatási területei: a művészeti, irodalmi és értelmiségi avantgárd mozgalom és politikai hatása; a kelet-európai és balkáni nacionalizmus; politikai, intézményi és kulturális modernizáció Kelet-Európában és a Balkánon; a terrorizmus és a terrorista ideológiák eredete; az Európai Unió kulturális politikái; crime narratives. Legújabb publikációi: tanulmánykötet: Plăcerea de a gândi. Moştenirea intelectuală a criticii literare româneşti (1960‐1989), (A gondolkodás öröme. A román irodalomkritika gondolati öröksége (1960-1989). 2014); regények:Praf în ochi (Porhintés, 2017); Moarte în ținutul secuilor (Halál Székelyföldön. 2017), verseskötet: Odă liberei întreprinderi da a szabad vállalkozáshoz 2009).

Caius DOBRESCU, egyetemi tanár, Bukaresti Egyetem

 

NAVRACSICS JUDIT, a veszprémi Pannon Egyetem professzora, a Többnyelvűségi Nyelvtudományi Doktori iskola alapítója és vezetője, jelen pillanatban az egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karának dékánja. Számos, két- és többnyelvűségről, akétnyelvűség pszicholingvisztikai vonatkozásairól, a második és harmadik nyelvek elsajátításáról, a kétnyelvű mentális lexikonról szóló, angol és magyar nyelvű tanulmány szerzője. Fontosabb kötetei: 1999, A kétnyelvű gyermek, Budapest: Corvina Kiadó; 2007, A kétnyelvű mentális lexikon, Budapest: Balassi Kiadó, 2010, Egyéni kétnyelvűség, Szeged, Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Kiadó; 2011, Szóaktiváció két nyelven, Budapest, Gondolat Kiadó.

NAVRACSICS Judit, egyetemi tanár, Pannon Egyetem, Veszprém

 

PETHŐ ÁGNES a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem habilitált professzora, filmszakember, a Kolozsvári Kar Média Tanszékének vezetője. Kutatási területei: intermedialitás és önreflexivitás a filmművészetben, kép és szöveg viszonyok elmélete, a film és a többi művészetek kapcsolata, a modern és a posztmodern film poétikája. Kötetei: Múzsák tükre. Az intermedialitás és az önreflexió poétikája a filmben(2003), Cinema and Intermediality. The Passion for the In-Between (2011), Reflexivitás a filmben/Reflexivity in film (2013). Szerkesztett kötetek: Intermediality in Eastern European and Russian Cinema (előkészületben), The Cinema of Sensations (2015), Film in the Post-Media Age (2012), Words and Images on the Screen (2008).

PETHŐ Ágnes, egyetemi tanár, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvár

 

THOMKA BEÁTA, az MTA doktora, a Pécsi Tudományegyetem tanára. Kutatási területe: irodalomelmélet, narratológia, műfajpoétika, 20. századi magyar irodalom, összehasonlító irodalom- és kultúrakutatás. Utóbbi könyvei: Beszél egy hang. Elbeszélők, poétikák (2001), Glosszárium (2003), Prózai archívum. Szövegközi műveletek (2007), Déli témák. Kultúrák között (2009), Prózaformák. Elbeszélő művészet és interpretáció (2012), RegénytapasztalatKorélményhovatartozásnyelvváltás (2018). Szerkesztett kötetek: Az irodalom elméletei 1-5, Narratívák 1-12, Kritikai zsebkönyvtár 1-16.

THOMKA Beáta, egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem

A konferencia párhuzamos szekciókban zajlik majd, a három nyelv (magyar, román vagy angol) bármelyikén lehet jelentkezni előadással. Mindegyik szekcióelőadónak 20 perc áll a rendelkezésére, amelyet vita követ. A konferencia egy virtuális szekciót is magában foglal.

Amennyiben részt kíván venni a konferencián, kérjük, töltse ki az alábbi online jelentkezési űrlapot. Maximum 250 szavas kivonatokat várunk. A magyar és román nyelven előadó résztvevőktől az előadás nyelvén megfogalmazott kivonat mellett angol nyelvű kivonatot is várunk, kérjük, hogy az angol mezőt is töltsék ki.

A konferenciára való jelentkezés határideje: 2019. január 31.

Visszajelzést küldünk 2019. február 7-ig.

A konferencia munkálatainak írott anyagából szerkesztett válogatás magyar és román nyelvű konferenciakötetekben, valamint az Acta Universitatis Sapientiae, Philologicaszámos adatbázisban (CEEOL, EBSCO, ELSEVIER’S SCOPUS, ERIH PLUS) jegyzett angol nyelvű szakfolyóirat 2019-es számaiban fog megjelenni:  http://www.acta.sapientia.ro/acta-philo/philologica-main.htm

 

Részvételi díj korai befizetőknek – 2019. február 10‒28. között: 40 EUR.

Részvételi díj fizetése a konferencia helyszínén: 50 EUR.

Virtuális szekció – befizetés 2019. február 10‒28. között: 30 EUR.

A mesteri, valamint doktori programban részt vevő hallgatók 40%, illetve 30% kedvezményben részesülnek.

Szeretettel várjuk Csíkszeredába!

 

 

 

Use Wufoo templates to make your own HTML forms.

konferencia, köztes terek, csíkszereda

Eseménynaptár

2019. március

KeSzCsSzVa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031