sapientia.ro

Főoldal / Hírek /

Pályázati felhívás: Collegium Talentum program 2019–2020-as tanév

A Sapientia Hungariae Alapítvány kuratóriuma 10/2019 (V.27.) számú döntése értelmében a tanulmányaikat és/vagy oktatói és kutatómunkájukat a felsőoktatásban/oktatásban végző külhoni magyar fiatalok szakmai munkáját, az értelmiségi pályán való előrehaladásukat segítendő, pályázatot hirdet a 2019–2020-as akadémiai évben a Collegium Talentum (CT) programban való részvételre.
 
A pályázati kiírás célja, hogy elősegítse a széles szakmai spektrumú, magyar anyanyelvű értelmiség fejlődését, körükben a magyar nyelvű szakmai munkát és kutatást támogassa, a szülőföldön való érvényesülésüket segítse.
 
A pályázaton sikeresen szereplők egyénenként ösztöndíjban, konferencia részvételi- és nyelvvizsgaköltség-támogatásban (költségtérítésben), képzések, szakmai és nemzeti identitást erősítő programok biztosításában, tutoraik pedig honoráriumban részesülnek.
 
A teljes pályázati kiírás, a pályázás részletei ITT olvashatók.

A pályázat benyújtására jogosultak köre:

 
Pályázhat minden külhoni magyar fiatal, aki a tudomány elkötelezett művelője és belső késztetése van arra, hogy a Kárpát-medencében hasonló helyzetben tanuló, dolgozó kor- és szaktársait megismerje, velük kapcsolatokat építsen.
 
Pályázati feltétel, hogy a 2019–2020-as tanév első félévétől a pályázó rendelkezzék egyetemi vagy főiskolai – ezen belül hallgatói (MA/MSc1 vagy PhD2) – jogviszonnyal. A pályázat beadásakor a meglévő vagy leendő jogviszonyról elegendő nyilatkozni, sikeres felvétel esetében viszont addig nem köthető meg a támogatási szerződés, amíg a jogviszony meglétét igazoló eredeti dokumentumot a pályázó nem adja át az Alapítványnak.
 
Amennyiben a pályázó nem a saját országában végzi (majd) tanulmányait, akkor a pályázat benyújtásakor igazolnia kell, hogy országának oktatási, kutatási intézményi keretein belül is végzi munkáját, kutatásait. Az igazolást3 az adott határon túli magyar fölsőoktatási intézmény4 vezetője (rektor, dékán, tanszékvezető) adhatja ki, vagy ha a pályázó nem köthető a fölsorolt intézmények egyikéhez sem, akkor a CT program adott országbeli ösztöndíjbizottsági tagjának5 igazolását kell benyújtania.
 
A pályázati adatlap beküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati feltételeket.

A pályázaton elnyerhető támogatás formája és tartalma, a támogatás szakmai kerete:

A támogatás formája: vissza nem térítendő, részben utófinanszírozású támogatás, tanulmányi félévenkénti banki utalással, vagy kivételes esetben készpénzes kifizetés formájában.
 
A támogatás elemei:
 
a) Hallgatói ösztöndíj, melynek mértéke legkevesebb 72.000 forint/hó, legtöbb 100.000 forint/hó, legfeljebb 10 hónapig.
 
b) Tutor biztosítása a támogatás időszakára. A tutor a pályázó országabeli vagy magyarországi egyetemi, főiskolai oktató, kutató, vagy a témában elismert más szakember lehet. A tutor mentoráló munkája legkevesebb 41.000 forint/hó, legtöbb 50.000 forint/hó összegben honorálható, legfeljebb 10 hónapig.
 
c) Tudományos és nemzeti hálózatépítés céljából közösségfejlesztő képzések, szakmai és kulturális programok biztosítása.
 
d) Támogatás – elsősorban nemzetközi – konferencia-részvételi költségekhez (útiköltség-, szállásdíj térítés, regisztrációs díj megtérítése) azok számára, akik előadással vagy poszterrel szerepelnek a konferencián.
 
e) Sikeres nyelvvizsga esetén a vizsgadíj megtérítése.
 
A pályázaton ösztöndíjban részesíthetők száma legfeljebb 70 fő.
 
A pályázó sikeres felvételi esetén automatikusan elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el a Collegium Talentum program mindenkori szabályzatát.
 
A 2018–2019-es tanévtől a kiíró úgynevezett önkéntes ösztöndíjas státuszt is létrehozott. Ennek értelmében egy tanévben legfeljebb az ösztöndíjasok számának 15%-ig a legkiválóbb, de ösztöndíjban nem részesítettek vállalhatják, hogy ösztöndíj nélkül is teljesítik munkatervüket. Számukra a CT program a fenti támogatások közül a c) és e) pontokat automatikusan, a d) támogatást a pénzügyi keretek függvényében részlegesen biztosítja. A program törekszik arra, hogy a tanév során esetlegesen felszabaduló ösztöndíjas helyeket ilyen önkéntes státuszú pályázók elfoglalhassák.

A pályázat benyújtása, tartalmi és formai követelmények:

 
A pályázatot mielőbb, de legkésőbb 2019. július 12-ig elektronikusan kell beküldeni a ct@sha.hu címre. A pályázat beérkezéséről minden esetben e-mailes visszaigazolást küldünk. Csak az a pályázat számít benyújtottnak, aminek befogadásáról e-mailes visszaigazolást küldünk.
 
A felvételi pályázat a jelentkezési lappal és a kötelező mellékleteivel együtt érvényes.
 
A pályázás során a jelentkezési lap mellé elektronikusan beküldendő mellékletek a következők:
 
2. A tutorral egyeztetett, egész tanévre szóló előzetes munkaterv. Első alkalommal pályázó esetében az alapítványi iroda készséggel nyújt segítséget ennek tartalmi tisztázásában.
3. A pályázó szakmai jövőképének középtávú megfogalmazása10 (max. 3.000 karakter), melyet MA/MSc diákok esetében a tutor; leendő és már PhD hallgatók esetében a tutor, vagy a témavezető ellenjegyez. A minta INNEN tölthető le. 
4. Iskolalátogatási igazolás a 2019–2020-as tanévre, vagy a külhoni oktatási intézményben hivatalos munkaviszonyban folytatott oktatási, kutatási tevékenység igazolása az őszig történő PhD jogviszonyba lépésig, vagy jogviszonyigazolás beszerzéséig helyettesítő nyilatkozat12 a pályázó által aláírva (pdf).
5. Legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat másolata (pdf)
6. Hivatalos sikeres nyelvvizsgát igazoló diploma másolata14 (pdf)
7. Ajánlás a pályázó országában található felsőoktatási intézmény vagy annak alegységei (kar, tanszék) vezetőjétől, munkatársától, egyéb oktatási, kutatási intézmény vezetőjétől; illetve egyéb tartalmú ajánlás, ami igazolja, hogy a kutatási téma az ösztöndíj folyósításának idején már hasznosul a közösségben, az intézményben (pdf).
8. Igazolás a pályázó országában található magyar felsőoktatási intézmény vezetőjétől, vagy az adott ország CT ösztöndíjbizottsági tagjától, ami igazolja, hogy a Magyarországon doktoráló külhoni magyar pályázó doktori kutatómunkája elsősorban hazai közegében valósul meg, és a hallgató ebbe a szakmai közegbe is beintegrálódott, a doktori fokozat megszerzése után várhatóan e határon túli intézményben marad. (pdf).
 
A nem magyar vagy angol nyelven szövegezett iratokhoz (pl. iskolalátogatási igazolás, diplomamásolat, nyelvvizsga diploma stb.) a pályázat beadásakor minden esetben a magyar nyelvű fordítást is csatolni kell!
 
A jelentkezési lap csatolt mellékleteit folyamatos sorszámmal lássa el!
 
Fájlnév MINTA:
Palyazoneve_kuldottdokumentumtartalmanakmegnevezese_19nyar_1.pdf
Az e-mail tárgya: Vezetékneve és keresztneve CT pályázat 2019 nyár
 
A pályázat benyújtásával, a pályázati eljárással kapcsolatos kérdésekben a Collegium Talentum Programiroda ad további felvilágosítást a ct@sha.hu címen és a +36 20 425 5053 telefonszámon.
A pályázat elbírálása, döntés a támogatásról:
 
A pályázatokról – a CT ösztöndíj bizottság javaslatát figyelembe véve – a Sapientia Hungariae Alapítvány kuratóriuma dönt.
 
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki
 
a) a benyújtott pályázati dokumentációban a támogatási döntés tartalmát befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott;
b) nem rendelkezik Magyarország határain kívüli, a vele szomszédos országok valamelyikében állandó lakóhellyel;
c) az ösztöndíjszerződés megkötésének időszakában (várhatóan 2019. október) nem rendelkezik egyetemi vagy főiskolai aktív hallgatói jogviszonnyal, vagy elfogadott doktorjelölti státusszal.
d) magyar állami (vagy ezzel ekvivalens, pl. MNB alapítványai) PhD ösztöndíjban részesül. Ez alól kivételt képeznek azok a PhD hallgatók, akik iskolai tanulmányaikat Magyarországon végzik, de a doktori kutatói munkavégzésük a saját országukban történik.
e) más magyar állami ösztöndíjban részesül, és erről nem értesíti a Sapientia Hungariae Alapítványt
f) második doktori fokozatának megszerzésére kér támogatást;
g) az előző tanévben CT ösztöndíjas volt és nem teljesítette vállalásait19;
h) pályázatában szereplő mesteri tanulmányait nem saját országában végzi;
Tanév közben megszűnik az ösztöndíjas támogatása, ha
i) tutorától az értékelést a félévi beszámolási határidőre nem kapja meg;
k) nem vesz részt a féléves közösségfejlesztő képzéseken, szakmai és kulturális programokon.
A féléves beszámolók értékelését követően csökken az ösztöndíjas támogatása, ha
j) a részletes munkatervében/kutatási tervében leírtakat, beleértve a nyelvvizsgát is, nem teljesíti.
 
A támogatási szerződés megkötése, a támogatás biztosítása:
 
A Collegium Talentum program támogatója a magyar állami költségvetés a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 6591/2019 nyilvántartási számú támogatási okirata alapján.
 
A pályázó az Alapítvánnyal történő szerződéskötést követően részesülhet támogatásban. Szerződéskötésre csak abban az esetben kerülhet sor – függetlenül a sikeres pályázástól –, ha annak pillanatában (a 2019–2020-as tanév I. félévére szólóan) a felvételt nyert kollégistának felsőoktatási intézménnyel aktív hallgatói (mesteri vagy doktori), elfogadott doktorjelölti jogviszonya van. Ha ez nem áll fenn (pl. passzív hallgatói státusz, még el nem bírált doktorjelölti viszony), akkor halasztási kérelmet kell benyújtania, és a szerződéskötésre az aktív jogviszony megszerzéséig20 nem kerül sor. A szerződéskötés halasztása nem jelent halasztást a vállalt feladatok teljesítésében, azokat a munkatervben leírtaknak megfelelően kell teljesíteni. A szerződéskötés évente történik.
 
A 2018–2019-es tanévben felvételt nyert, minden vállalásukat teljesített, és sikeres nyelvvizsgát is letett hallgatók esetében az Alapítvány a következő tanévre az ösztöndíj folytonosságára törekszik.
 
A támogatások kifizetése lezárt félévenként banki utalással vagy kivételesen készpénzben történik az aktualizált részletes munkatervben/kutatási tervben leírtak teljesülését, az előrehaladási jelentés, beszámoló elfogadását követően, azaz utófinanszírozásban.
 
Amennyiben a felvételt nyert kollégista rendelkezik más magyar állami ösztöndíjjal és erről nyilatkozott a pályázat benyújtásakor, lehetősége van arra, hogy a CT által biztosított ösztöndíj és a másik ösztöndíj közötti pozitív különbséget a jelen pályázatban vállalt feltételek teljesülésekor támogatásként megkaphassa.

Időpontok, határidők:

A pályázatok beadási határideje: 2019. július 12. 23:59 - magyarországi idő.
 
A pályázatok feldolgozása és bírálata, az esetleges hiánypótlások bekérése, értesítés szóbeli meghallgatásról: a beadást követő 7 hétben folyamatosan.
 
A szóbeli meghallgatások várható időpontjai:
 
- Románia: Kolozsvár - 2019. szeptember 13–15.
- Szerbia: Szabadka – 2019. szeptember 1.
- Szlovákia: Komárom – 2019. augusztus 30.
- Ukrajna: Beregszász – 2019. augusztus 31.
 
A nyertes pályázók értesítése és szerződéstervezet kiküldése e-mailben: a nyertesek listájának kuratórium által történő elfogadását követő 10 nap, de legkésőbb 2019. október 11-ig.
 
1. Az írásban benyújtott anyagokból az Alapítvány kuratóriuma által felkért ösztöndíj bizottság a pályázat szakmai részét (előzetes munkaterv és önéletrajz) és a pályázó szülőföldön való érvényesülésének, terveinek bemutatását (szakmai jövőkép), a kapott ajánlást, illetve a korábbi tanulmányokat, szakmai eredményeket, publikációkat és dokumentált nyelvismereteket értékeli.
2. A szóbeli meghallgatáson a felvételizőnek elsősorban önképzési és kutatási terveit, a témájában történő elmélyültségét, a szülőföldjén végzett munkájával kapcsolatos jövőképét kell bemutatnia, de célszerű kitérnie a saját országában végzett társadalmi, közösségépítő/fejlesztő munkájára is. A szóbeli meghallgatáson sor kerülhet a munkatervi vállalások tisztázására is, az így pontosított munkaterv – a pályázó és tutora aláírása után – képezi a szerződés részét.
 
Az ösztöndíjbizottság értékeli a pályázatokat és a szóbeli eredményeket, majd javaslata alapján az Alapítvány kuratóriuma dönt a felvételt nyertek személyéről.
 
A nyertes pályázókkal minden esetben az Alapítvány támogatási szerződést köt, melynek melléklete az ösztöndíjasnak a szerződés megkötésekor érvényes részletes munkaterve és a CT szerződéskori szabályzata.
 
A döntéssel szemben szakmai/tartalmi fellebbezésnek nincs helye, a pályázó azonban az Alapítvány kuratóriumához törvényességi kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárás, a pályázat befogadása vagy a pályázati döntés jogszabálysértő.
 
A CT aktuálisan érvényes szabályzata az Alapítvány honlapján, a www.sha.hu oldalon érhető el.
 
A kifogást a pályázónak a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 10 munkanapon belül kell benyújtania. A pályázónak a kifogás benyújtásakor a 368/2011 (XII.2011.) számú magyarországi kormányrendelet 102/D. §-ában meghatározottak szerint kell eljárnia. A kifogást a programigazgatónak kell eljuttatni, aki továbbítja azt a kuratóriumnak.
 
Budapest, 2019. június 12.

pályázat, collegium talentum

Eseménynaptár

2020. november

KeSzCsSzVa
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30