sapientia.ro

Főoldal / Kutatás / Kutatási pályázatok / Egyéb pályázatok /

A Magyar Tudományos Akadémia Domus pályázati felhívása szülőföldi ösztöndíjak elnyerésére

1. A pályázat célja

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (a továbbiakban: MTAtv.) 3. § (1) bekezdés i) pontja, valamint az akadémiai Alapszabály (a továbbiakban: Alapszabály) 5. § (1) és (2) bekezdése szerint a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) kapcsolatot tart a külföldön élő, magyar nyelvű és tárgyú tudományos kutatások művelőivel, támogatja a határon túli magyar tudományosságot.

2. A támogató megnevezése

Az Akadémia az MTAtv., az Alapszabály, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján pályázatot hirdet a külföldi magyar tudományosságszereplői számára szülőföldi kutatói ösztöndíjak elnyerésére.
 
Az Akadémia Domus ösztöndíjprogramja senior és csoportos ösztöndíjakkal segíti a szülőföldi magyar nyelvű és tárgyú kutatások folyatását, a Kárpát-medencei magyar kutatók együttműködését.
 
A Domus Kuratórium támogatni kívánja magyar tudományos eredmények létrehozását, a meglévő magyar szellemi értékek dokumentálását, a magyar szaknyelv fejlődését; a tudományos műhelyek erősítését, a magyar tudományos szervezetek együttműködését, Kárpát-medencei magyar tudományos hálózatok létrejöttét és előkészítését; a tudományos utánpótlás segítését, korszerű oktatási anyagok kidolgozását, színvonalas magyar tankönyvek megjelentetését, Kárpát-medencei szintű doktori iskolák létrehozását, azok előkészítését.

3. A pályázat jellege, a pályázat benyújtására jogosultak köre

A pályázati támogatás nyílt pályázati eljárás útján nyerhető el.
 
Pályázati támogatásban kizárólag az Akadémia Kárpát-medencében élő külső tagjai és köztestületének külső tagjai, valamint csoportos pályázat keretében junior kutatók is
részesülhetnek.
 
Senior ösztöndíj elnyerésére pályázatot nyújthatnak be az Akadémiának az Alapszabály 12. § (3) bekezdése szerinti külső tagjai, valamint az Alapszabály 23. § (1) bekezdése szerinti köztestületi külső tagok.
 
Csoportos ösztöndíjpályázat esetén a pályázat benyújtóján a csoport vezetőjét kell érteni, aki az Akadémia külső tagja, valamint köztestületének külső tagja lehet. Csoport alatt minimum két határon túli fő értendő, amelyből az egyik tag junior is lehet. A csoportvezető és a senior csoporttagok más témában egyéni ösztöndíjpályázatot is benyújthatnak. Junior közreműködők lehetnek a tudományos fokozattal nem rendelkező, 35. életévüket még be nem töltött külföldi kutatók közül azok, akik rendelkeznek Master fokozatú diplomával és tudományos munkásságuk a magyar nyelvű és/vagy tárgyú kutatások terén dokumentálható. 

4. A pályázat megvalósítására rendelkezésre álló forrás megnevezése és összege

A pályázat forrása: az Akadémia 2019. évi költségvetésében rendelkezésre álló, „Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat. Jelen pályázat keretében támogatandó kutatások megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg 2019. évben: 34 millió forint, azaz harmincnégymillió forint.

5. Az elnyerhető költségvetési támogatás mértékének alsó és felső határa

A senior ösztöndíj elnyerhető összege 50 000 - 450 000 forint/fő. Az egy országon belül megvalósuló csoportos pályázat által elnyerhető támogatás összege 100 000 - 1 000 000 forint; a több intézmény együttműködésével megvalósuló, több ország kutatóit közös kutatásban egyesítő csoportos pályázat esetén a pályázat által elnyerhető támogatás összege 200 000 - 2 000 000 forint.

6. A költségvetési támogatásból elszámolható és el nem számolható költségek köre

Elszámolható költségek kizárólag a támogatási időszakban felmerülő, az ösztöndíjas kutatási tevékenységével kapcsolatos személyi és dologi jellegű költségek, eszközbeszerzés, könyvkiadás és egyéb, a pályázat kutatási terve költségtervében feltüntetett, a Kuratórium által jóváhagyott tevékenységek költségei.

7. Tájékoztatás a több részletben történő folyósítás lehetőségéről

A támogató az elnyert ösztöndíj teljes összegét két részletben utalja; az ösztöndíj szerződés aláírása után az ösztöndíj 50 százalékát támogatási előlegként, az ösztöndíj hátralévő összegének átutalására pedig a záró beszámoló kuratóriumi elfogadása után kerül sor.

8. A támogatás formája

A támogatás vissza nem térítendő, amennyiben a kutatási beszámolót és pályamunkát a Domus Kuratórium elfogadja. Ellenkező esetben a támogatónak jogában áll a kedvezményezettet a támogatás visszafizetésére kötelezni.

9. Támogatási intenzitás: 100%

10. A támogatási időszak

A jelen pályázat keretében a 2019. június 1. és 2019. december 1. között megvalósuló ösztöndíjas tevékenység támogatható.

11. A pályázat benyújtása, tartalmi és formai követelmények

A pályázatot 2019. március 25-től 2019. április 26. péntek 14 óráig az Akadémiai Adattárhoz kapcsolt Domus elektronikus pályázati rendszeren keresztül kell benyújtani az alábbi linken:
 
A pályázati rendszerbe való belépés két technikai előfeltétele:
 • a pályázó regisztráljon és feltöltse/aktualizálja adatait, valamint tudományos életrajzát az Akadémiai Adattárban (AAT),
 • a pályázó regisztráljon és feltöltse/aktualizálja adatait a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT).
 • csoportos ösztöndíjpályázat esetében a csoportvezető adatait kell feltölteni.
 
Jelen pályázati kiírás 1. számú melléklete az Akadémiai Adattárban, a 2. számú melléklete a Domus elektronikus pályázati rendszerben nyújt eligazítást.

12. A pályázatok érvényessége, a hiánypótlás lehetősége és feltételei

A pályázat befogadásáról a támogató a pályázat benyújtását követő 7. napig befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére, vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot. A pályázat befogadása során vizsgálni kell, hogy
 • a pályázó megfelel a kiírás feltételeinek, a pályázó a kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik,
 • az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető mértéket és a támogatási arány nem haladja meg a kiírásban meghatározott maximális támogatási intenzitást,
 • a kiírásban előírt dokumentumok az előírt tartalommal, aláírva, határidőre beérkeztek,
 • a pályázóval szemben nem áll fenn kizáró ok.
Amennyiben a pályázat hibás, vagy hiányos, az MTA Titkárság Határon Túli Magyarok Titkárságának munkatársa hiánypótlásra szólítja fel a pályázót az általa megadott e-mail címen. Hiánypótlásra csak egy alkalommal van lehetőség, amelyre az értesítés kézhezvételét követő 3 munkanap áll a pályázó rendelkezésére.
 
Amennyiben a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, a pályázat a továbbiakban érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. Érdemi vizsgálat nélküli - hiánypótlás nélkül - elutasításra kerülnek a pályázati felhívásban megjelölt határidő után benyújtott pályázatok, vagy ha pályázó személye nem felel meg a kiírás feltételeinek.
 
Az elutasítás okát a támogatónak meg kell jelölnie.  A pályázatok csak akkor érvényesek, ha valamennyi szükséges dokumentum hiánytalanul beérkezett a meghatározott időpontig, továbbá a pályázóval szemben nem áll fenn a jelen pályázatikiírás vagy a vonatkozó jogszabályok szerinti kizáró ok.

13. A pályázat elbírálásának határideje, főbb szempontjai, a pályázat eredményéről történő értesítés módja és határideje

A senior és csoportos ösztöndíjak odaítéléséről a Domus Kuratórium javaslatára az Akadémia elnöke 2019. május 17-ig dönt.
 
A Kuratórium elsősorban a megpályázott kutatási téma társadalmi hasznossága, a pályázó szakmai felkészültsége, valamint a kutatási terv eredetisége, kidolgozottsága és megvalósíthatósága alapján bírálják el a pályázatokat. Csoportos pályázat esetén, előnyben részesülnek a regionális tudományos együttműködést elősegítő, interdiszciplináris kutatási témák. A döntés eredményéről a pályázók névre szóló elektronikus értesítést kapnak.
 
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki
 • a jelen pályázati kiírásban és a vonatkozó államháztartási jogszabályokban meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, a szükséges dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
 • a benyújtott támogatás iránti kérelmében a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyennyilatkozatot tett,
 • korábban az Akadémia által nyújtott ösztöndíjjal az előírt határidőre nem számolt el,
 • a korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolóját az Akadémia visszautasította,
 • Magyarországon állandó lakó- és tartózkodási hellyel, Magyarországon folytatott munkavégzésre irányuló, és/vagy egyéb jogviszonyból, magyarországi támogatásból származó rendszeres jövedelemmel rendelkezik.

14. A támogatás biztosítása

A támogató a nyertes pályázóval, illetve csoportos ösztöndíjpályázat esetén a pályázatot befogadó intézménnyel a döntést követően ösztöndíjszerződést köt. A támogatás folyósításának részletes szabályait a szerződés tartalmazza.
 
15. A költségvetési támogatás felhasználására vonatkozó feltételek
 
Az ösztöndíj felhasználásáról az ösztöndíjas beszámolót készít, amelyet a pályaművel együtt a Domus elektronikus pályázati rendszerbe kell feltölteni, a letölthető sablonok alapján. 
 
16. A kutatási beszámoló és pályamunka feltöltési határideje: 2019. december 1.
 
Kérjük ösztöndíjasainkat, hogy a Domus ösztöndíj segítségével készült munkáikból – megjelenés esetén – 1 példányt a Domus Könyvgyűjtemény részére szíveskedjenek eljuttatni. A pályamunka és a záró beszámoló elfogadásáról a Domus Kuratórium 2019. december 13-ig dönt.

17. Jogorvoslat

A támogatást igénylő pályázó vagy az ösztöndíjban részesülő személy kifogást nyújthat be az Akadémia elnökéhez, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a szerződés megkötésére, a támogatás  olyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárást jogszabálysértőnek ítéli, vagy az a pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes. A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról szóló döntés kézbesítésétől számított 10 napon belül, egy
alkalommal, az indokok megjelölésével, írásban van lehetőség.
 
A kifogásban meg kell jelölni azokat az indokokat – a megsértett jogszabályban vagy felhívásban foglalt rendelkezést – melyekre tekintettel kéri a döntés felülvizsgálatát. Indokolás, pontos hivatkozás hiányában a kifogás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. A kifogás elbírálása során kizárólag a kifogásban vitatottak kivizsgálására kerül sor. A kifogás a beérkezéstől számított 15 napon belül kerül elbírálásra. A pályázat tartalmi elutasítása esetén, továbbá a pályázat eredményéről szóló döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

18. További információk

Támogató tájékoztatja a pályázókat, hogy
 • a Kincstár monitoringrendszert működtet a költségvetési támogatásokról, és közreműködik a költségvetési támogatások felhasználásának összehangolásában. A monitoringrendszerben nem rögzített támogatási döntés alapján érvényesen támogatás nem nyújtható. A Támogató a monitoringrendszerbe történő adatátadással gondoskodik a pályázati úton biztosított támogatás esetében a pályázati kiírás tárgyára vonatkozó adatoknak az e célra rendszeresített honlapon való közzétételéről,
 • a támogatás felhasználásához kapcsolódóan bekövetkezett vagy a Támogató által megállapított, a támogatási jogviszonnyal, a támogatás rendelkezésre bocsátásával és a beszámolással kapcsolatos tényekre, körülményekre vonatkozó adatoknak az e célra rendszeresített honlapon való közzétételéről. A monitoringrendszerben kezelt adatok a támogatási döntés naptári évének utolsó napjától számított öt év elteltével törölhetők.
 • Közérdekből nyilvános a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási igényről meghozott döntést előkészítő és a döntéshozó személy, testület által a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben kezelt, közérdekű adatnak és különleges adatnak nem minősülő adat.
 • Támogató a támogatás felhasználását az Ávr.-ben meghatározott rendelkezések alapján, a szerződésben rögzítettek szerint ellenőrzi.

19. A pályázati eljárás során a személyes adatkezelés célja, és jogalapja

 • a pályázó által megadott személyes adatokat a pályázati eljárás lefolytatása céljából, az MTA Titkárságán belül a Határon Túli Magyarok Titkársága kezeli. Ugyanezen személyes adatokat az MTA Titkárságának a szervezeti és működési szabályzata szerint hatáskörrel rendelkező szervezeti egységei, valamint a pályázati eljárásában résztvevők feladataik teljesítéséhez megismerhetik.
 • A személyes adatkezelés jogalapja, az MTA Tv.-ben meghatározott közfeladat ellátása, ennek keretében tudományos pályázat kiírása.
 • A pályázó a személyes adataiban bekövetkezett változásokat a domus@titkarsag.mta.hu email címre jelezheti.
Az útmutatókon túl a pályázat benyújtásával, a pályázati eljárással kapcsolatos általános kérdésekben az MTA Titkárság Határon Túli Magyarok Titkársága ad további felvilágosítást és segítséget a domus@titkarsag.mta.hu címen és a +36 1 4116194-es pályázati ügyfélszolgálati telefonszámon, vagy szükség esetén a +36 1 4116196-os titkársági telefonszámon.
 
A pályázat benyújtását megelőzően a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) történő regisztrációs és publikációfeltöltéssel kapcsolatos kérdésekben az MTMT ügyfélszolgálati munkatársai nyújtanak segítséget (https://www.mtmt.hu/munkatarsak).
 
2019. március
Lovász László
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke

Eseménynaptár

2021. október

KeSzCsSzVa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031