sapientia.ro

Pagina principală / Erasmus+ / Erasmus+ studenți outgoing (apeluri de concurs, relatări) /

Apel de concurs pentru mobilități studențești Erasmus+ pentru stagii (SMP), vara anului 2021, și pentru studii (SMS), anul academic 2021/22

Universitatea Sapientia organizează concurs pentru granturi studențești în cadrul programului Erasmus+ pentru participarea la mobilități pentru stagii (practică) în vara anului 2021 și mobilități pentru studii în anul universitar 2021/2022.

1. Scopul general al concursului de granturi: sprijinirea activităților de mobilitate internațională a studenților într-o universitate sau o instituție de alt fel dintr-o țară al programului.
Scopul prezentului apel este sprijinirea următoarelor activități:
• Acțiuni de mobilitate a studenților pentru stagii în vara anului 2021 (durata: minim 2 luni, maxim 4 luni). Mobilitatea este exclusiv fizică, cu deplasare în țara gazdă, și trebuie să se încheie până la data de 13 septembrie 2021, iar în cazul noilor absolvenți până la data de 29 aprilie 2022.
• Acțiuni de mobilitate a studenților pentru studii în anul universitar 2021/2022 (durata: un semestru conform structurii anului universitar al instituției de primire, minim 3 luni consecutive, include sesiunea de examene, în același instituție de primire), se poate combina cu o perioadă de stagiu. Mobilitatea este exclusiv fizică, cu deplasare în țara gazdă, indiferent de forma activității didactice în instituția de primire.

2. Grantul acordat
• Grantul se acordă în euro. Suma grantului se calculează în funcție de tipul mobilității, țara instituției de primire și a perioadei de mobilitate. Avansul primit la plecare este de 80% din grantul total, restul sumei va fi plătit după depunerea dosarului de decont.
• Granturile acordate în anul universitar 2021/2022 pentru mobilități de studii sau combinate:
– Bulgaria, Croația, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, Serbia, Slovacia, Turcia: 470 EUR/lună;
– Cipru, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Portugalia, Spania: 520 EUR/lună.
• În cazul mobilităților pentru studii se acordă în plus un sprijin financiar de 200 EUR/lună studenților care au dreptul la bursă socială, pe baza adeverinței emise de facultate și al unui act adițional la contract.
• În cazul mobilităților pentru stagii sumele de mai sus se majorează cu 200 EUR pe lună.

3. Condiții generale de participare
• Candidatul poate fi student la studii de licență sau la studii de masterat. Se pot depune candidaturi exclusiv pentru mobilități care se vor realiza în ciclul de studiu în care studentul este înscris actual.
• Dacă studentul este înscris în paralel la mai multe specializări, atunci poate să depună candidatură legată de toate, dar poate primi grant legat de numai una dintre specializări.
• Studenții aflați în prelungire de studii nu au dreptul să candideze pentru grant Erasmus+.
• Candidatul poate fi studentul/masterandul care:
      • are statut de student activ la Universitatea Sapientia (adică este înscris în anul universitar actual, s-a înregistrat pentru acest semestru în sistemul Neptun și are încheiat Contractul de studiu conform înțelegerii cu coordonatorul specializării), și îndeplinește condițiile speciale ale concursului;
      • este cetăţean român, sau cetăţean străin care posedă certificat de înregistrare respectiv permis de ședere valabil pe teritoriul României;
      • cunoaşte cel puțin la nivel mediu limba în care doreşte să studieze în străinătate și are acte doveditoare în acest sens (dacă limba de predare/formare nu va fi limba maghiară);
      • programa de studiu/de formare planificată în străinătate este compatibilă cu planul de învățământ al specializării studentului (nu se pot prelungi studiile din cauza bursei Erasmus+);
      • este de acord ca la nevoie să efectueze testarea online OLS a cunoștințelor de limbă atât înainte cât și după mobilitate, și să participe la cursurile online de limbă;
      • declară că, cunoaște și acceptă regulamentul de mobilitate Erasmus+ pentru studenți al Universității Sapientia, care este disponibil pe site-urile facultăților și pe site-ul principal al universității aici;
      • îndeplinește condițiile suplimentare impuse de Comisia Erasmus al facultății.
• Același student poate beneficia de grant Erasmus+ pentru o perioadă de maxim 12 luni în total pentru fiecare ciclu de studii (inclusiv granturile din perioada LLP și perioadele cu grant zero, mobilități de studii și de stagii), care include și perioada de mobilitate pentru care se candidează în cadrul prezentului concurs. Cei 12 luni se calculează cu calculatorul Erasmus+ și înseamnă 360 de zile (în cadrul programului Erasmus+ se consideră că fiecare lună are 30 de zile).
• Decizia pozitivă a Comisiei Erasmus din facultăți nu atrage după sine automat acordarea grantului, grantul se plătește numai după semnarea contractului de finanțare. Mobilitatea se va desfășura conform regulamentului de mobilitate studențească Erasmus+ valabil în momentul semnării contractului de finanțare.
• Nu se poate încheia contract de finanțare cu studentul care în cele două semestre care precedă semestrul mobilității nu a acumulat minim 20 credite pe semestru din disciplinele obligatorii și opționale la specializarea de care este legată candidatura câștigătoare.
• Dacă după încheierea contractului de finanțare, în perioada de valabilitate al acesteia încetează statutul de student al participantului, atunci contractul de finanțare devine nul (excepție: contractul de finanțare pentru mobilități de stagii al noilor absolvenți).

3.1 Condiții speciale de participare la concursul pentru granturi Erasmus+ pentru stagii (SMP)

• Pentru studenții și masteranzii care nu sunt absolvenți acțiunile de mobilitate pentru stagii trebuie să aibă loc în perioada 14 iunie – 13 septembrie 2021, iar în cazul noilor absolvenți data limită a încheierii mobilității este 29 aprilie 2021. Mobilitatea presupune prezență fizică în țara gazdă, durata minimă a mobilității pentru stagii este de 2 luni consecutive la același instituție de primire și maxim 4 luni la solicitarea instituției de primire.
• Pentru noii absolvenți mobilitatea de stagii poate începe numai după ce au trecut cu succes de examenul de finalizare. Studentul care câștigă grant Erasmus+ dar nu participă sau este respins la examenul de finalizare în prima sesiune de examene a specializării (în iunie/iulie), își pierde dreptul la grantul Erasmus+ în momentul afișării rezultatelor.
• La absolvenții noi condiția plății avansului va fi să aibă un garant cu venit constant care se angajează printr-o declarație notarială de garantare să restituie avansul primit dacă participantul nu își va respecta obligațiile menționate în contractul financiar.
• Mobilitățile de stagii pot fi efectuate în instituții unde studentul îndeplinește sarcini care sunt în strânsă legătură cu specializarea. Nu se pot sprijini acțiuni de mobilitate în instituții ale UE (lista completă: http://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en). O anumită acțiune de mobilitate pentru stagiu trebuie să aibă loc în cadrul unei singure instituții primitoare, nu poate avea mai multe instituții de primire, și nu poate fi efectuată în România nici măcar parțial.
• Lista universităților cu care avem acord interinstituțional pentru mobilități pentru stagii se poate consulta la coordonatorii din cadrul facultăților și aici, o selecție de pagini web care ajută la găsirea unei instituții primitoare pentru stagiu și lista țărilor programului pot fi consultate aici.
• Cei care au câștigat un grant SMP trebuie să prezinte scrisoarea de intenție din partea instituției de primire ("Letter of Intent") până la data de luni 28 mai 2021, în caz contrar vor pierde bursa.

3.2 Condiții speciale de participare la concursul pentru granturi Erasmus+ pentru studii (SMS)

• Lista locurilor disponibile se poate consulta la coordonatorul Erasmus+ din facultate și aici.
• Mobilitatea presupune prezență fizică în țara gazdă, durata este de un semestru universitar inclusiv perioada se examene, minim 3 luni consecutive.
• Perioada de studii poate fi completat cu o perioadă de stagiu, dacă acordul interinstituțional respectiv permite acest lucru. Perioada mobilității combinate este de un semestru, conform structurii anului universitar al instituției de primire. Studentul trebuie să efectueze cele două activități în același instituție de primire. Grantul lunar pentru perioada de stagiu este același ca și grantul lunar pentru perioada de studii.
• Studenții care candidează pentru SMS și pentru care anul academic 2021/2022 va fi an terminal au dreptul să candideze numai pentru mobilități pentru studii care vor avea loc în semestrul I.
• Studenții la licență trebuie să aibă în momentul începerii mobilității minim două semestre încheiate, și să aibă acumulate în cele două semestre care precedă semestrul mobilității minim 20 credite pe semestru din disciplinele obligatorii și opționale la specializarea de care este legată mobilitatea.

4. Modul de depunere al candidaturilor

• Candidaturile se trimite exclusiv în e-mail, la adresa coordonatorului Erasmus+ al facultății, prin documente în format PDF mărimea A4.
• Vă rugăm să trimiteți documentele care aparțin aceleiași candidaturi într-un singur e-mail, menționând la subiect tipul mobilității (pentru studii sau pentru stagii).
• Fiecare student are dreptul să candideze la ambele categorii de mobilități. Fiecare dosar de candidatura trebuie trimis în e-mail separat, care să conțină toate documentele cerute.
• Fișa candidatului și declarația bilingvă de mobilitatea trebuie trimise în format PDF, iar dacă plasarea semnăturii nu poate fi rezolvată, atunci în e-mail vă rugăm să introduceți următorul text: „Declarație pe proprie răspundere / Subsemnatul/a……. (nume, prenume), CNP ……, declar pe proprie răspundere că datele cuprinse în fișa candidatului și declarația bilingvă de mobilitate atașate corespund realității. / Localitatea, data: ………… / Nume, prenume: …………”.
• Semnăturile originale ale candidatului sunt necesare pentru fișa candidatului și declarațiile transmise prin e-mail. Din acest motiv rugăm pe toți candidații să semneze în original aceste documente la coordonatorul Erasmus+ pe baza unei programări ulterioare (nu trebuie aduse listate).

5. Documente necesare obligatorii și opționale:

       1. Fişa candidatului. Formularul pentru stagii poate fi descărcat de aici, formularul pentru studii poate fi descărcat de aici. Se trimite în format PDF, completat electronic sau cu mâna, semnat sau cu declarație de semnătură (vezi pct. 4). Se folosește exclusiv acest formular. Acordul și semnătura coordonatorului specializării pentru fișa candidatului se obține de către coordonatorul Erasmus+ al facultății.
       2. Declaraţie mobilitate Erasmus+. Formularul poate fi descărcat de aici, se va completa în ambele limbi, se trimite în format PDF, semnat sau cu declarație de semnătură (vezi pct. 4). Se folosește exclusiv acest formular.
       3. Copia cărţii de identitate; în cazul cetățenilor străini se trimite și o copie după Certificatul de înregistrare/permisul de ședere.
       4. Curriculum Vitae – în format Europass, în limba în care studentul își va desfășura mobilitatea Erasmus+ (https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=ro).
       5. Scrisoare de motivație – max. 2000 caractere (în limba în care își va desfășura mobilitatea în străinătate). Se trimite în format PDF, se acceptă fără semnătură.
       6. Certificat de competență lingvistică din limba în care își va desfășura mobilitatea. Nu se solicită certificatul de competență lingvistică în cazul în care studentul aplică la o instituție primitoare unde limba de predare a mobilității va fi maghiara. Se trimite în format PDF.
       7. opțional: Documente legate de activități ştiinţifice universitare, de ex. participări la conferințe ştiinţifice studenţeşti sau concursuri academice, prima și ultima pagină a publicațiilor, respectiv prima și ultima pagină a revistei/volumului unde a apărut publicația, alte adeverințe sau diplome de participare referitoare la activitățile profesionale.
       8. opțional: Adeverințe referitoare la activități sociale, de ex. voluntariat, participare la diferite activități Erasmus, activități efectuate în scopul universității, etc.

Este obligatoriu trimiterea tuturor documentelor care nu sunt opționale.

Dosarele incomplete nu se iau în considerare. Lipsa semnăturilor, lipsa de date, folosirea altor formulare decât cele atașate, nerespectarea termenului de predare duc la excluderea dosarului din concurs. Dosarele incomplete se pot completa în termen de 2 zile lucrătoare de la trimiterea solicitării.

Ocuparea locurilor se va face în ordinea descrescătoare al punctajului obținut, și în cazul în care pentru un anumit loc candidează mai mulți studenți, atunci va fi în dezavantaj studentul care vrea să-și efectueze mobilitatea în țara de cetățenie.

Termen de depunere a candidaturilor: joi 25 martie 2021, orele 12:00.

Dosarele se depun la coordonatorii Erasmus+ din cadrul facultăților:
• Miercurea Ciuc: Bors Hortenzia, borshortenzia@uni.sapientia.ro
• Cluj-Napoca: Zöld Zsuzsa, kv.erasmus@kv.sapientia.ro
• Târgu Mureș: Kovács Zsuzsa, sapierasmus@ms.sapientia.ro.

Cluj-Napoca, 03 martie 2021

Calendar de evenimente

octombrie 2021

LuMaMiJoViDu
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031